Tuesday, July 12, 2011

သုညမ်ားႏွင္႔ ေတာက္တယ္က်င္း

သုညမ်ားႏွင္႔ ေတာက္တယ္က်င္း


မိမိငယ္စဥ္က ေစ်းေပါ၍ ဝယ္ထားခဲျ႔ပီး ၾကီးလာသည္႕အခါမွ ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ဖတ္ျဖစ္ ေနေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ရိွသည္။ ၁၉၉၅ တြင္ထုတ္ေဝေသာ သက္လံု၏ ေစ႔ထားေသာ တံခါးမ်ားျဖစ္သည္။ အဖံုးပန္းခ်ီႏွင္႔ အတြင္း သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားကို ေအာ္ပီက်ယ္ဆြဲထားသည္။ စာအုပ္ခ်ဳပ္သူမွာ ေမာင္ျမင္႔ျဖစ္သည္။ ေမာင္ျမင္႔ခ်ဳပ္ေသာစာအုပ္မ်ားမွာ လွပသပ္ရပ္သလို ခုိင္ခံ႔လွသည္။ တရုတ္ေရွးေဟာင္းက်မ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေတာက္တယ္က်င္းကို ျမန္မာဘာသာအားျဖင္႔ ေဆာက္တည္ေရးက်မ္းဟုျပန္ဆိုသည္။

တရုတ္စာေရးသူအမည္မွာ ေလာက္ဇူျဖစ္သည္။ ေလာက္ဇူဆိုသည္မွာ ဆရာ (သုိ႕မဟုတ္) ဦးၾကီးျဖစ္၍ ေရးသူမည္သူမွန္း မသိခဲ႔ေသာ က်မ္းလည္းျဖစ္သည္။

မူလသို႕ျပန္သြားျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္သည္။ ဘာမွမဟုတ္သည္႕ေနရာတစ္ခုမွ တစ္ခုခုျဖစ္သည္အထိ ၾကိဳးစားျပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုး ဘာမွမဟုတ္သည္႕ ေနရာသို႕ျပန္သြားၾကရမည္။ သံသရာလည္ျခင္းမွာလည္း ထိုသေဘာတရား တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ရွင္သန္ျခင္းႏွင္႔ ေသဆံုးျခင္းတို႕သည္ စမွတ္ႏွင္႔ဆံုးမွတ္လည္းျဖစ္သည္။ တထပ္တည္းက်ေနေသာ ပိြဳင္႔တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ရွင္သန္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ခြင္႔ မရခဲ႔သည္႕ဘဝ၌ ေသျခင္းတရားသည္ စတင္ထြက္ခြာခဲ႔ေသာ အမွတ္လည္းျဖစ္၊ ဆံုးမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ နားခိုခြင္႔ျပန္ရခဲ႔ေသာ အမွတ္လည္းျဖစ္ေသာ ပိြဳင္႔ေလးတစ္ခု(​ဝါ) သုညတစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ သုည၏ ပကတိတန္ဖိုးမွန္ကို ရွာေဖြျခင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ရခဲ႔ၾကသည္။ တစ္ဦးကို တစ္ဦး လုယက္ယူခဲ႔ၾကသည္။ အႏိုင္အရွံဳးမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားဖန္တီးခဲ႔ၾကသည္။ တန္ဖိုးမရိွေသာ သုညတစ္လံုးအတြက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ၾကသည္။ ပိုင္ဆိုင္လိုေသာ သုညမ်ားအတြက္ တစ္ဘဝလံုးရင္းႏွီးခဲ႔ၾကသည္။

တစ္စံုတစ္ခုကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏိုင္ျခင္းကို တန္ခိုးဟုေခၚသည္။ တန္ခိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ မိမိစိတ္တြင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တန္ခုိးလိုအပ္သည္။ စ်ာန္အဘိညာဏ္ တန္ခိုးမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ ေန႕စဥ္ဘ၀မွ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ တန္ခိုးလိုအပ္သည္။ စိတ္တန္ခိုး အတိုင္းအတာတစ္ခုလုိအပ္သည္။ တန္ခိုးရႏိုင္ေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ရိွသည္။

  • လိုလားမႈ ဆႏၵ
  • ၾကိဳးစားမႈ ဝီရိယ
  • ၾကံစည္စိတ္ကူးမႈ စိတၱ
  • စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈ စီမံသ။

ထိုေလးခ်က္ကို ဗုဒၶမွ တန္ခိုး (ဣဒိ) ၏ အေျခခံမ်ားဟု ျပဆိုထားခဲ႔သည္။

အေနာက္တိုင္း ဂႏၶာရီ ပညာရွင္မ်ားကလည္း တန္ခိုးရရန္

  • To know (သိရမည္။)
  • To Dare (ဝံ႕စားရမည္။)
  • To Will (စိတ္ျပဌာန္းမႈ ရိွရမည္။)
  • To Keep Silence (ဆိတ္ဆိတ္ေနရမည္။)

ဟုေဖာ္ျပခဲ႔ၾကသည္။

ေတာက္တယ္က်င္းသည္ သက္လံု၏ masterpiece ၊ စံမြန္လက္ရာျဖစ္သည္။ သူ႕အသိမွန္သမွ် သြန္ခ်ေရးလုိက္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ဟုလည္းဆိုႏုိင္သည္

ျငိမ္သက္ေစျခင္း (စာ ၂၉)

အကယ္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ သူတုိ႕သည္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈကို မရႏိုင္သည္ရိွေသာ္
လူတုိ႕သည္ တိုးတက္မႈအတြက္
အခ်င္းခ်င္းျပိဳင္ဆိုင္ၾကလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေခ်။
ရရိွရန္ ခက္ခဲလွေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို
တန္ဖိုးမထားဟုဆိုလွ်င္ လူတို႕သည္
သူခိုး၊ဓားျပမ်ား ျဖစ္ၾကေတာ႔မည္ မဟုတ္ေခ်။
လိုလားေတာင္႔တ႕ကို မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစေသာ
အရာမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားမည္ဆိုလွ်င္
လူတုိ႕၏စိတ္တြင္ အေႏွာင္႔အယွက္မ်ား
ကင္းေပလိမ္႔မည္။
သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ပညာရိွ၏ လက္စြဲ၀ါဒသည္
လူတို႕၏ အသည္းႏွလံုးႏွင္႔ စိတ္မ်ားတြင္
ဟာလာဟင္းလင္းထားရန္ျဖစ္၏။

ဤစာပိုဒ္ေလးတြင္ စိတ္ကို အလြတ္အတိုင္းထားတတ္ရန္ သြန္သင္ခ်က္ကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။ အလြတ္အတိုိင္း လင္းလက္ေနေသာစိတ္သည္ တြယ္ျငိေစးကပ္ေသာ ေလာဘ၊ေဒါသ၊မာန္မာနတရားမ်ားမရိွႏိုင္။ မသိျခင္းတရား ေမာဟလည္းမရိႏိုင္။ လြတ္လပ္စြာ ျငိမ္းခ်မ္းျငိမ္သက္ေနေသာ စိတ္သည္ လင္းလင္းျပက္ျပက္ ႏိုးၾကားထက္ျမက္ေနသည္။ စိတ္သည္ ျဖဴစင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာရိွေနသည္။ တစ္စံုတစ္ခု၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္သို႕မွ် မေရာက္ရိွ။ အကုသိုလ္ႏွင္႔ ယွဥ္ေသာ အမိုက္တုိက္ျပည္႕ေနေသာ စိတ္ႏွင္႔ ဆန္႕က်င္လ်က္ ေတာက္ပ ၾကည္လင္ေနေသာ ဟင္းလင္းျပင္တစ္ခု၏ လြတ္ျငိမ္းမႈကို ရွာၾကည္႕ႏိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ စိတ္ထဲတြင္ အမႈိက္မ်ားပြေနသည္ကိုလည္း ခံစားၾကည္႕ရႈႏိုင္သည္။

ခြက္တစ္ခု၏တန္ဖိုးသည္ အလြတ္ျဖစ္ေနျခင္း၌ တည္သည္။ အိမ္တစ္ခု၏ အသံုး၀င္မႈသည္ အကာအရံမ်ားအတြင္းမွ ဟင္းလင္းျပင္၏ တန္ဖိုးေပၚတြင္မူတည္သည္။ သင္ကေရာ သင္႔စိတ္ကို အလြတ္အတိုင္းထားၾကည္႕ျပီး တန္ဖိုးျဖတ္ၾကည္႕ဖုိ႕စိတ္မကူးမိဖူးလား။

သုညကိုအသံုးခ်ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ-၃၇)

က်င္႔စဥ္ေတာ္သည္ သုညပင္ျဖစ္သည္။
သံုးခ်င္တုိင္းသံုး၊ သို႕ေသာ္ မကုန္ႏုိင္ေခ်။
အရာအရာတိုင္း ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာခဲ႔ရေသာ
မိခင္ကဲ႔သုိ႕ပင္။
က်င္႔စဥ္ေတာ္သည္ အဆံုးမရိွေသာ
တြင္းၾကီးျဖစ္၏။

က်င္႔စဥ္ေတာ္သည္ ခြ်န္ထက္ျခင္းကို တံုးေစ၏။
အထံုးအဖြဲ႕ကို ေျဖေပးရသည္။
ေတာက္ေျပာင္ထြန္းလင္းမႈကို ေမွးမိွန္ေစ၏။
ဗရုတ္ဗရတ္ကို ျငိမ္းေအးေစသည္။

က်င္႔စဥ္ေတာ္သည္ နက္ရွိဳင္းေသာ
ေရအိုင္ၾကီးတည္း၊
ဘယ္ေတာ႔မွ ခမ္းေျခာက္ျခင္းမရိွ။
သူ၏မိခင္မွာ ဘယ္သူမွန္းေတာ႔မသိ။
သုိ႕ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ နိဒါန္းပင္တည္း။ ။

အထက္ပါ စာပိုဒ္တြင္လည္း က်င္႔စဥ္ေတာ္ (ဝါ) ေတာက္ (​​ဝါ) TAO အေၾကာင္းကို ပေဟဠိတစ္ပုဒ္ပမာ ေရးသားထားသည္။ က်င္႔စဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားမ်ားသခင္၏ နိဒါန္း ဟူေသာအခ်က္မွာ ျမင္႔ျမတ္ျခင္းတရားႏွင္႔ ျမင္႔ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ႏုိင္သည္။ သက္လံုသည္ ေစ႔ထားေသာ တံခါးမ်ားကို အကုန္တြန္းဖြင္႔ခဲ႔သည္မဟုတ္။ မိမိ ဘာသာ တြန္းဖြင္႔ၾကည္႕ရန္ ႏိႈးေဆာ္သြားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုညမ်ား၏ ပကတိ တန္ဖိုးကို သိလိုလွ်င္ သုညအတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ႏုိင္မွရမည္။ အျပင္ပန္းအားျဖင္႔ တန္ဖိုးမဲ႔သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ သုညမ်ားအတြင္းမွ တန္ဖိုးရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ အရာအားလံုးျဖစ္လာသည္။ သဘဝတရား၏ နက္နဲေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို သုညမ်ားမွ သင္ သင္ယူႏုိင္လိမ္႔မည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘ ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနသြားရန္ လိုအပ္ေသာ ဒႆနမွာ ခန္႕ညားေလးနက္ေသာ စာအုပ္မ်ားမွမဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးမဲ႔သုညတစ္လုံုးမွ ျဖစ္ေနသည္႔အခါ ..... ေလာကသည္ အလြန္ သုညဆန္ပါသည္။ သုည အၾကီးႏွင္႔ သုည အေသးတို႕သည္ ျပိဳင္ဆိုင္ေနရန္မလိုအပ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားလံုးသည္ သုညမ်ားသာျဖစ္သည္။ သုညမ်ားသည္ အႏွစ္မရိွေသာေတာ မဟုတ္၍ ၾကက္ဆူပင္မ်ား မင္းမူျခင္းမခံရပါ။ သုညမ်ားသည္ မ်က္ကန္းမ်ား၏ ျမိဳ႕ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႔ တစ္ဖက္လပ္မ်ား မင္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သုညမ်ားသည္ ထြက္ေပါက္မဟုတ္၍ ထြက္ခြာ၍ မရပါ။ သုညမ်ားတြင္ ၀င္ေပါက္မရိွ၍ တိုး၀င္ရန္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သုညမ်ားသည္ လွည္႕ဖ်ားျခင္းမရိွေသာေၾကာင္႔ အလွည္႕ဖ်ားမခံရပါ။ သုညမ်ားသည္ တည္ျငိမ္စြာ ေဘာင္ဘင္ခတ္ေနေသာ ပင္လယ္မ်ားႏွင္႔တူပါသည္။ သုညမ်ားသည္ အေရာင္မဲ႔ျဖန္႕မိုးထားေသာ ေကာင္းကင္ႏွင္႔တူပါသည္။ သုညမ်ားသည္ သင္၏ ထြက္ေလ အကြာအေ၀းမွေန၍ သင္႔ကို ေစာင္႔ေရွာက္ေနေသာ တန္ခိုးရွင္တစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္။ သုညမ်ားသည္ ကိစၥနည္းသည္။ သုညမ်ားသည္ အံ႔ၾသတုန္လႈပ္မႈမရိွ။ သုညမ်ားသည္ ရန္မရွာတတ္။ သုညမ်ားသည္ သင္ႏွင္႔ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကို အေရာင္မဲ႔ၾကိဳးမ်ားျဖင္႔ ဆက္သြယ္ထားသည္။ သုညမ်ားတြင္ အမည္နာမ အစစ္မရိွ။ သုညမ်ားသည္ မူလတရားျဖစ္သည္။ သုညမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရပ္တန္႕ရမည္႕ စမွတ္/ဆံုးမွတ္ ႏွင္႔ အစစအရာရာလည္းျဖစ္သည္။

အျပာေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ ေန႕ရက္ေလးတစ္ရက္ဟာ ဒီေန႕ဆိုပါေတာ႔။
ေရႊအိုေရာင္ သုညေလး သင္ က ဒီေန႕ရက္ကို ဘယ္လို သုညဆန္ဆန္ ျဖတ္သန္းသြားမွာလဲ ................။ ။

Regards,
The Gardener

Notes: Tuesday က်က္သေရ ပို႕စ္ ျဖစ္သြားျပန္ျပီထင္တယ္။ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ စာေလးေလးၾကီးေတြကို လူေလးေလးၾကီးေတြဖတ္ဖို႕ ေရးတယ္ပဲ မွတ္ပါ။
ref:
(၁) ေစ႔ထားေသာ တံခါးမ်ား (သက္လံု)
(၂)Zephyr's Notes
(၃)Zephyr's Prose


Peace B with U.